தயார் பண்ண வேண்டியது எது?
Thayar panna vendiyadu edu? How to prepare life for death?
AshSheik Yunus Thabris
25th Thursday Feb.10 30- 12 30 pm
at Almuslimath 2 Botheju mw station Rd Dehiwela

Leave a Reply