“මාස්ක් “ දැම්මාට මේවා දන්නේ නැතුව රෝගයෙන් බේරෙන්නේ නෑ…
https://www.facebook.com/160815704047919/posts/2644505722345559/?vh=e&d=n

Leave a Reply

× How can I help you?