Very rare opportunity! அரியதொரு வாய்ப்பு….!

Free one month residential course in UMMUM MUMINEEN Madrasa of ALMUSLIMAATH for one month! Quran, sunna, computer, housekeeping, mehendi and much more! Only 20 places. Call 0771072285 அல்முஸ்லிமாத்தின் உம்முல் முஹ்மினீன் மதரசாவில் ஒரு மாத இலவச கல்வி. குர்ஆன், ஸுன்னாஹ், தையல், சமையல், கம்பியூட்டர், மெஹெந்தி இன்னும் பலவும். 20 வெற்றிடம் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன. உடன் அழையுங்கள் 071072285

Read More »